Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Dorsze II

Rybactwo Morskie, PM, UE - logo 3x


 
Spis treści:

"Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego
redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w ramach działania „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust.3 Rozporządzenia nr 508/2014
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Planowany cel operacji

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:
Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy.
Zakres operacji dotyczy wykonania badań porównawczych worka dorszowego z wprowadzonymi innowacjami w jego konstrukcji. Przeprowadzone w skali modelowej, jak również podczas rejsów w morzu serie testów pozwolą na wdrożenie nowych elementów w stosowanych workach dorszowych, jak również umożliwią wykonanie w nich ulepszeń. Powyższe wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa morskiego na środowisko. Ograniczony zostanie przyłów i odrzuty - zastosowane innowacje wpłyną na zmniejszenie niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego.

Oprócz doskonalenia metod połowu operacja będzie również kontynuacją tworzonej i unowocześnianej od dziesięciu lat przez zespół projektowy metodologii badań eksperymentalnych nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego. Cele przedmiotowego projektu są zgodne z celami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie priorytetu I: ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych; poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

Planowane efekty operacji

Planowana operacja zakłada wprowadzenie innowacji w konstrukcjach worków dorszowych, które zredukują ilość ryb niewymiarowych przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego. Zespół projektowy zamierza opracować i ulepszać wytworzone już zmiany w konstrukcjach stosowanych w rybołówstwie worków dorszowych. Po fazie projektowej, opracowane zmiany będą najpierw testowane w warunkach poligonu jeziorowego, w skali modelowej (Stacja Badań Modelowych w Ińsku). Tam też zostaną określone ich charakterystyki zarówno ilościowe (geometryczno-oporowe), jak i jakościowe (podwodne fotografie i video). Następnie rozwiązania te przeniesione zostaną do worków w skali naturalnej (1:1) i testowane będą podczas połowów naukowych na trzech przemysłowych kutrach rybackich (badania selektywności połowów). Opracowana przez zespół projektowy trójdzielna okrywa worka pozwoli określić ilość ryb opuszczających worek w czasie trałowania i dodatkowo podczas wybierania włoka. Podczas badań w morzu wykonywane będą również masowe badania ichtiologiczne, polegające na pomiarach masy i długości złowionych dorszy. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania eksploatacyjno-rybackie - rejestracja danych do określenia charakterystyk geometryczno-ruchowych badanych włoków, tzw. Gzv; oraz seria badań morskich związanych z bieżącym monitoringiem wcześniej wykonanych połowów przy pomocy precyzyjnych urządzeń GNSS.
Uzyskane rezultaty badań umożliwią sformułowanie:
1) wniosków innowacyjnych, ulepszających własności selektywne worków dorszowych oraz
2) wniosków dotyczących wielkości zasobów i terminów występowania dorszy na danym łowisku.
Nowe, innowacyjne wersje worków dorszowych o najbardziej przyjaznych środowisku własnościach selektywnych zostaną przedstawione do wdrożenia i stosowania podczas połowów przemysłowych dorsza bałtyckiego.

WARTOŚĆ OPERACJI 3.998.987,76 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2.999.240,82 PLN
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Zespół badawczy projektu Dorsze II

Kierownik naukowy i merytoryczny

dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. PM

Skład Zespołu Badawczego

dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. PM
dr hab. inż. Henryk Sendłak
dr inż. Krzysztof Berest
dr inż. Dorota Jarząbek
dr inż. Jarosław Łojko
dr inż. Dorota Pawlos
mgr inż. kpt.ż.w.r.m. Waldemar Ziora
mgr inż. Grzegorz Krzemień
mgr inż. Irena Łosik
mgr inż. Artur Tomaszkiewicz
 

Dane kontaktowe projektu 

"Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego"

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.pm.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny 
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@pm.szczecin.pl

Kierownik Projektu

dr hab. inż. PIOTR NOWAKOWSKI, prof. PM
 

Publikacje i media o projekcie


Projekt jest twórczym rozwinięciem projektu "Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego" zrealizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie w latach 2012-2015
https://www.youtube.com/watch?v=Topz0Jt7s6c  

Pliki PDF z wybranymi publikacjami poniżej
 

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę