Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty BalMarGrav

Ujednolicone morskie mapy grawimetryczne południowego i wschodniego Bałtyku w nowoczesnych zastosowaniach 3D w geodezji, geologii i nawigacji morskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Baltic Sea Region 2021/27.

Spis treści:
Projekt BalMarGrav - Interreg Baltic Sea Region UE - loga

Jaki jest cel projektu?

Projekt BalMarGrav ma na celu zwiększenie potencjału krajowych agencji sektorowych oraz Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) w realizacji swoich zadań statutowych. BSHC wdraża obecnie nowy i ujednolicony system odniesienia wysokości dla regionu Morza Bałtyckiego (BSR), który jest zgodny z europejskim systemem wysokości EVRS. Oznacza to, że pomiary batymetryczne, mapy morskie itp., które są niezbędne do bezpiecznej nawigacji, infrastruktury morskiej i zarządzania ruchem morskim, będą oparte na tzw. Modelu geoidy. W tym celu potrzebne jest szczegółowe mapowanie pola grawitacyjnego bez względu na granice - zarówno na lądzie jak i na morzu. Kolejną grupą docelową tego rodzaju danych są krajowe słuzżby geologiczne i służby SAR.

Nowe pomiary według współczesnych standardów są bardzo kosztowne i czasochłonne. W południowo-wschodniej BSR sytuacja w zakresie danych i współpraca transnarodowa nadal wymagają poprawy. W latach 60. do 80. kampanie pomiarów grawitacji Ziemi prowadzono w strefach przybrzeżnych NRD, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, głównie ze wsparciem infrastruktury badawczej byłego ZSRR. Po uzyskaniu niepodległości przez kraje byłego bloku sowieckiego i po okresie transformacji ustrojowej, wiele z tych danych pozostaje zapomnianych lub niewykorzystanych. BalMarGrav zbuduje transnarodową sieć ekspertów w regionie, zapisze i przetworzy fragmentaryczne dane historyczne i dostarczy grupom docelowym zharmonizowane i zatwierdzone pakiety danych gotowych do wykożystania.

Partnerstwo projektu i grupa docelowa składa się głównie z agencji sektorowych, tj. urzędów geologicznych, geodezyjnych i hydrograficznych, jako krajowych dostawców produktów i usług. Wśród zaangażowanych podmiotów są -ze względu na wymagania funkcjonalne - instytuty badawcze i uniwersytety. W niektórych krajach wysokospecjalistyczne zadania związane z geodezją fizyczna (grawitacja i geoida), geofizyką lub geologia są świadczone przez krajowe instytuty badawcze lub uczelnie techniczne na podstawie mandatu prawnego od agencji sektorowych.

W związku z pracami nad wdrożeniem Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) jako wspólnego poziomu odniesienia dla Bałtyku, biura hydrograficzne są organizowane w Grupę Roboczą - Chart Datum (CDWG). Coraz bardziej angażują się w to gremium także geodeci jako obserwatorzy i doradcy geoidy. Zadania eksperckie związane z grawitacją nie są omawiane w tym gremium.

Prawie wszyscy ww. przedstawiciele sektora geodezyjnego zrzeszeni są w Nordyckiej Komisji Geodezyjnej (NKG). Jest to organizacja pozarządowa, która koordynuje wiele zadań związanych z rozwojem wspólnej infrastruktury geodezyjnej na obszarze nordyckim. Obejmuje to pomiary grawimetryczne, tworzenie baz danych grawimetrycznych i obliczenia modeli geoidy (podstawy nowoczesnych systemów odniesienia wysokości).

Projekt obejmuje swoim zasięgiem większość krajów regionu BSR (Polska i kraje bałtyckie oraz kraje sąsiednie, z wyjątkiem Rosji), które będą się wspierać w pracach terenowych, wymianie specjalistycznej wiedzy i transgranicznej analizie danych.

Partnerzy projektu zapewniają (bez konkretnego przydziału): 
 • dane historyczne ze swoich archiwów, w tym wyłączną wiedzę o ich dziedzictwie,
 • wsparcie dla morskich pomiarów grawimetrycznych (sprzęt, obserwatorzy i przetwarzanie danych) do wykorzystania w kalibracji i walidacji,
 • logistyczne wsparcie prac terenowych (specjalistyczne statki badawcze i personel),
 • dedykowane bazy danych dla projektu,
 • matematyczne modelowanie pola grawitacyjnego w celu kalibracji, homogenizacji i walidacji danych,
 • mapy pochodne (w tym dla przemysłu wydobywczego) do użytku dla środowiska kadry geofizycznej i geologicznej, a także dla badań i edukacji.
Region geograficzny partnerstwa skupia się wokół Polski, również polska wyłączna strefa ekonomiczna obejmuje większość obszaru projektu. Dlatego większość dla tego regionu należy wykonać prace kalibracyjne i walidacyjne, w tym prace terenowe. W związku z tym koordynacja prac skupiona jest również w Polsce, z IGiK jako Liderem Projektu.

Organizacje stowarzyszone będą zaangażowane w prace projektowe jako użytkownicy wyników, a ich wymagania będą brane pod uwagę. Dodatkowo, Administracja Morska Łotwy (AO5) zapewni  wsparcie logistyczne bez rekompensaty (czas wysyłki statku badawczego).

Główni Partnerzy projektu

Pozostali partnery:
 • Agency for Data Supply and Infrastructure - Dania
 • Estonian Land Board - Estonia
 • Norwegian Mapping Authority - Norwegia
 • Latvian Geospatial Information Agency - Łotwa
 • Maritime Administration of Latvia - Łotwa
 • National Land Service under the Ministry of Agriculture - Litwa

Zadania

 • planowanie i przygotowaniu nowoczesnych pomiarów grawimetrycznych oraz weryfikacji i kalibracji historycznych danych grawimetrycznych;
 • zapewnienie badań grawimetrycznych w strefie przybrzeżnej strefy Polski i Litwy - statek hydrograficzny Nawigator XXI;
 • adaptacje jednostek hydrograficznych do badań grawimetrycznych, m.in. przygotowanie i badanie hydrografiki systemy zbiorników do wymagań pomiarów grawimetrycznych oraz zaplanowanie i zamontowanie grawimetru na zbiorniku (zapewnienie jego prawidłowej integracji z systemy statku);
 • wykonywanie pomiarów hydrograficznych jednocześnie z pomiarami grawimetrycznymi;
 • udział w wzorcowaniu, walidacji i harmonizacji historycznych danych o grawitacji.

Kontekst i wyzwania

Projekt BalMarGrav poprawi problem niedostatecznego odwzorowania morskiego pola grawitacyjnego w południowo-wschodnim regionie Morza Bałtyckiego. Dokładne i gęste pomiary grawitacji stanowią istotny wkład w produkty i zastosowania geonaukowe, m.in. badanie zasobów naturalnych w geofizyce i geologii lub odniesienia wysokości do nawigacji statków oraz budowa offshore w geodezji i hydrografii. W szczególności zadanie to jest bardzo ważne ze względu na decyzję Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) o przejściu na wspólny układ odniesienia mapy BSCD2000, który będzie oparty na modelu geoidy (określonym poprzez pomiary grawitacji Ziemi). Harmonizacja danych mapowych w BSR zapewni lepszą nawigację satelitarną dla statków na morzu, a tym samym pozwoli na optymalizację tras statków i zmniejszenie zużycia paliwa oraz zanieczyszczenie środowiska.

Międzynarodowa wartość projektu

Pole grawitacyjne nie kończy się na granicach ani liniach brzegowych. Ze względów matematycznych, dane grawimetryczne są potrzebne w większych regionach i dlatego muszą być wymieniane między różnymi krajami, a także dla obszarów lądowych i morskich. Ponieważ na morzu nie ma stałych granic, a przyszły system referencyjny BSCD2000 obejmie całe Morze Bałtyckie, wyzwaniu temu może sprostać jedynie ponadnarodowa sieć ekspertów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie.

Wybrane kraje reprezentują zatem obszar objęty zidentyfikowanymi źródłami danych historycznych, tj. byłą NRD, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, a także z krajami sąsiadującymi (pod względem granic morskich). Zatem partnerstwo obejmuje grupę docelową w całym BSR (niestety poza Federacją Rosyjską - ze względu na aktualną sytuację polityczną). Dodatkowo DTU Space z Danii zapewnia wspólną strukturę bazy danych z NKG i projektu FAMOS, a Lantmäteriet ze Szwecji wspiera prace terenowe. Norwegia jest reprezentowana przez Statens Kartverk jako partner stowarzyszony, ze względu na jej wiodącą rolę w NKG (przewodniczący grupy roboczej „Future Height Systems and Geoid ")

Termin realizacji projektu

październik 2022 - wrzesień 2024

Projekt BalMarGrav - podstawowe - grafika plakat

Strona projektu: https://interreg-baltic.eu/project/balmargrav/

Mapa zasięgu projektu BalMarGrav
Mapa zasięgu projektu BalMarGrav
 

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę