Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R,
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Idea projektu

Wspieranie rozwoju podmiotów sektora gospodarki morskiej poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii nawigacyjnych.

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest wspieranie podmiotów sektora gospodarki morskiej w sposób pośredni i bezpośredni w rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w ich działalności operacyjnej. Jest to możliwe dzięki wzrostowi konkurencyjności placówki badawczej - Beneficjenta projektu, w ramach którego powstała infrastruktura badawcza, umożliwiająca prowadzenie innowacyjnych badań w skali co najmniej europejskiej, na rzecz rozwoju bezpieczeństwa nawigacji, techniki i technologii wykorzystywanych w transporcie wodnym. Cel projektu jest w pełni zgodny z celem głównym POIG oraz osi priorytetowej 2. 

Bezpośrednie efekty projektu wynikają z zakupu sprzętu (hardware) i oprogramowania (software) symulatorów DP z możliwością tworzenia własnych modeli statków i połączenia w „mostek zintegrowany”, zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium innowacyjnych technologii elektronicznych (systemy akwizycji danych nawigacyjnych, mikrokontrolery, sterowniki programowalne, czujniki, sensory, przetworniki) oraz zakupu sprzętu i oprogramowania laboratorium sieci i mobilnych technologii przesyłu danych nawigacyjnych (routery, modemy, protokoły łączności, okablowanie, urządzenia pomiarowo-kontrolne). Na ich bazie powstały dwa nowe laboratoria. W ramach projektu na potrzeby nowych laboratoriów zaadoptowane zostały niewykorzystywane dotychczas pomieszczenia (część budowlana projektu). 

Centrum Technologii Nawigacyjnych, zajmuje się  m.in. projektowaniem i implementacją innowacyjnych systemów nawigacyjnych na jednostkach pływających (pełnomorskich i śródlądowych w szczególności na promach), identyfikacją i weryfikacją parametrów modeli matematycznych ruchu statku w tym jednostek dynamicznego pozycjonowania (DP), rozwojem metod jakościowego i ilościowego opisu ruchu statków na akwenach ograniczonych, a w szczególności: określania optymalnych parametrów dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych dla zadanego typu statku eksploatowanego w określonych warunkach żeglugi; określenia optymalnych parametrów statku dla określonego typu akwenu i panujących tam warunków żeglugi (studium możliwości wprowadzenia nowych statków na istniejące drogi wodne); określenia przepustowości i parametrów ruchu na drogach wodnych (optymalizacja parametrów systemów regulacji ruchu dla danej drogi wodnej i panujących tam warunków żeglugi); oceną bezpieczeństwa żeglugi i określaniem miar bezpieczeństwa na drogach wodnych; weryfikacją prawnych aspektów nawigacji na drogach wodnych.

Do badań prowadzonych w Centrum Technologii Nawigacyjnych wykorzystany będzie symulator manewrowy ruchu statku typu „full mission” ze zobrazowaniem wizyjnym 270 st. znajdujący się w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego AM w Szczecinie oraz dołączony do niego zespół symulatorów systemów dynamicznego pozycjonowania (DP). Technologia dynamicznego pozycjonowania  jest  aktualnie  jedną  z  najszybciej  rozwijających  się technik kierowania statkiem w znaczący sposób poprawiającą własności manewrowo-nawigacyjne statku i jego bezpieczeństwo. Badania  symulacyjne  możliwośc i zastosowania  tej technologii na promach morskich, optymalizacji obsługi konsol DP i wizualizacji danych będą główną  częścią realizowanego projektu.

Jakie osiągnięto efekty w ramach programu?

Zrealizowany kierunek rozbudowy infrastruktury badawczej, zakładający komplementarna współpracę z infrastrukturą zakupioną wcześniej, jest jej jednym logicznym rozwinięciem w odniesieniu do stanu poprzedniego, przy przyjęciu opcji uwzględniającej tendencje w zakresie najnowszych technik kierowania statkiem. Inwestycja CTN została ujęta w programie rozwoju Akademii na lata 2008-2010. 

Głównym efektem osiągniętym w wyniku realizacji inwestycji jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności AM jako ośrodka badawczego. Ponadto, osiągnięto wyższe prawdopodobieństwo komercjalizacji badań. Grupą docelową, są porty i eksploatatorzy dróg wodnych, armatorzy, instytucje naukowe, uczelnie, urzędy morskie, właściciele nabrzeży, oficerowie żeglugi morskiej i śródlądowej, w ujęciu całej krajowej gospodarki morskiej. 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę