Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Akademia dostępności

NAZWA PROJEKTU

Projekt pod nazwą „Akademia dostępności ” realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
Umowa  o dofinansowanie podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: nr. POWR.03.05.00-00-A021/21-00.
   

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności Politechniki Morskiej w Szczecinie (PM) dla osób z niepełnosprawnościami (ON), co zostanie osiągnięte poprzez przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości i efektywności procesu kształcenia w Politechnice Morskiej do końca grudnia 2022. Zostanie to zrealizowane poprzez zmiany organizacyjne oraz podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej Politechniki Morskiej wiązanych z dostosowaniem Uczelni do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu możliwe będzie również podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym oraz zwiększenie dostępności kształcenia w Politechnice Morskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Podjęte w projekcie działania będą odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a także potrzebom nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Wszystkie czynności przedstawione w projekcie realizowane będą w oparciu o zasady działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, określone w art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 70 pkt. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 11 pkt. 1 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, jak również na podstawie dokumentów opracowanych i rekomendowanych przez KRASP, w tym m.in. 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

CELE PROJEKTU

Cel główny zostanie zrealizowany przez poniższe cele szczegółowe:
1. Zmiany strukturalne oraz podniesienie świadomości z zakresu niepełnosprawności oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z dostosowaniem Politechniki Morskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez: opracowanie i implementację systemowych rozwiązań,procedur, aktów prawnych, uwzględniających ww. potrzeby i możliwości uczelni, w tym m.in. stworzenie dostępnego Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), zatrudnienie pracownika BON (osoba z niepełnosprawnością KPr), konsultanta ds. wsparcia psychologicznego ON, umocowanie prawne BON, powołanie Zespołu ds. dostępności składającego się z pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej, koordynatora ds. osób niepełnosprawnych tłumacz migowego, pracownika BON, konsultanta ds. wsparcia psychologicznego oraz konsultantki/konsultanta z zewnątrz (ze środowiska wspierającego ON), a także szkolenia podnoszące świadomość kadry administracyjnej w tym również kompetencje zarządcze kadry kierowniczej.
 
2. Działania mające na celu likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych, cyfrowych itp. dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach nich będą realizowane czynności związane z wyodrębnieniem BON, a następnie dostosowaniem jego otoczenia (w tym toalet) do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Dostosowanie będzie realizowane w budynku jednego z wydziałów Politechniki Morskiej w Szczecinie, usytuowanym w pobliżu aktywności dużej części studentów Politechniki Morskiej, tuż przy domach studenckich oraz w pobliżu budynków administracji Uczelni.

Pomieszczenia będą znajdowały się na parterze budynku, przy którym zapewnione będzie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. BON zostanie wyposażone w osobne stanowisko komp. przystosowane do ON, umożliwiające zapewnienie komfortowych i ergonomicznych warunków użytkowania ON (dysfunkcją wzroku lub z niepełnosprawnością ruchową).

Do działań projektowych zostanie zaangażowany również konsultant ds. dostępności cyfrowej, który będzie odpowiadał za bieżący monitoring potrzeb oraz prowadzenie działań dostosowawczych w zakresie kwestii informatycznych. Zajmować się będzie m.in. koordynacją działań w zakresie dostępności treści udostępnianych cyfrowo przez jednostki i pracowników Uczelni, podejmowaniem działań na rzecz dostosowywania aplikacji, programów oraz stron www funkcjonujących na uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

ZADANIA PROJEKTU

Projekt realizowany będzie w zakresie ścieżki MINI w okresie 01.2022- 12.2022.
Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu będą: stworzenie BON oraz zrealizowanie działań zmierzających do wyrównywania szans ON, utrzymanie funkcjonowania BON i wykonanie działań w zakresie niwelowania barier w dostępie do edukacji akademickiej oraz zapewnienie dostępności cyfrowej i architektonicznej.
Wynikiem realizacji projektu będą m.in. następujące rezultaty:
  • wdrożone rozwiązania niwelujące rozpoznane bariery dostępności PM w Szczecinie dla ON,
  • wszyscy pracownicy zaangażowani do udziału w projekcie podniosą swoje kompetencje związane z dostępnością dla ON,
  • kadra kierownicza i częściowo administracyjna podniesie swoje kompetencje zarządcze,
  • powstanie Zespół ds. dostępności, który nawiąże współpracę z ekspertem zew. w zakresie ON,
  • zwiększy się liczba obiektów PM dostosowanych do potrzeb ON.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Dofinansowanie projektu z UE: 634 760,16 PLN

KONTAKT

Kierownik Projektu : Małgorzata Cibor , m.cibor@pm.szczecin.pl, tel: 91 48 09 995

Pliki do pobrania:

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę