Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Projekty Dorsze III

rybactwo i morze, PM, UE logo 3x
 
Spis treści: „Zastosowanie podwójnego (bliźniaczego) zestawu trałowego włoka dennego do oceny selektywności innowacyjnych worków dorszowych oraz struktury odławianej populacji dorsza bałtyckiego”
w ramach umowy NR 00009-6520.13-OR1600003/22/23   z dnia 13.04.2023 r.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania „Innowacje”, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust.3 Rozporządzenia nr 508/2014
w zakresie Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Planowany cel operacji

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej i transferu wiedzy.

Założenia merytoryczne

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zostaną określone charakterystyki zarówno ilościowe (geometryczno – oporowe), jak i jakościowe (na podstawie podwodnych fotografii i video) worków dorszowych stosowanych w rybołówstwie bałtyckim. Opracowana zostanie nowa, innowacyjna w polskim rybołówstwie bałtyckim, metoda badań selektywności worków dorszowych przy zastosowaniu systemu włoków bliźniaczych. Warunkiem zachowania porównywalności wyników połowów włoka lewego i prawego jest zachowanie symetrii zestawu w czasie trałowania stąd każdy hol będzie wykonywany pod nadzorem członka zespołu naukowego projektu, rejestrującego na komputerze przenośnym parametry holowania (czas, prędkość, kurs, głębokość, rozstaw rozpornic, odległość obciążnika głównego od lewej rozpornicy, parametry siłowe – naprężenia lin). Uzyskane rezultaty badań umożliwią sformułowanie wniosków innowacyjnych, ulepszających własności selektywne tych worków.

Badania w morzu potwierdzą z dużą dokładnością ilość ryb opuszczających worek w czasie trałowania i podczas wybierania włoka. Jest to bardzo ważne, gdyż wcześniejsze wyniki badań oraz doświadczenia praktyków rybackich potwierdzają, że młodociane, żywe dorsze opuszczające worek blisko powierzchni wody (w trakcie jego wybierania) mają uszkodzone pęcherze pławne wskutek dużej różnicy ciśnienia hydrostatycznego i w krótkim czasie giną. Oznacza to, że mamy do czynienia z pozorną selektywnością, gdyż jest ona także składową śmiertelności połowowej. Stąd niezbędne są dalsze działania ulepszające konstrukcję worków oraz taktykę ich wybierania, które zwiększą możliwości ucieczki małych dorszy w czasie trałowania. Badania w Bałtyku umożliwią ponadto określenie struktury długościowej i wagowej poławianego stada dorsza, która może  być wykorzystana przy szacowaniu jego zasobów. W ramach projektu powstaną cyfrowe bliźniaki (ang. digital twins) jednostek rybackich w symulatorze manewrowym statku, umożliwiające badania symulacyjne procesu i obszaru połowu.

Na podstawie pomiarów rzeczywistych i badań symulacyjnych zaproponowane zostaną koncepcje optymalizacji energetycznej procesu połowu (dopłynięcie do łowiska, połów, powrót) uwzględniające nowatorskie, ekologiczne źródła energii oraz rodzaje pędników dla poławiających kutrów (specyficznych jednostek transportowych). W trakcie projektu prowadzony będzie także monitoring łowisk dorszowych. Rezultaty projektu będą interdyscyplinarne, zawierające się w dyscyplinach naukowych zootechnika i rybactwo oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 
Efektami projektu są zainteresowane instytucje krajowe i zagraniczne, zarządzający zasobami dorsza bałtyckiego, a więc samorządy rybackie, administracja państwowa, zaplecze naukowe, producenci sieci rybackich oraz rybacy indywidualni, którzy wielokrotnie zgłaszali konieczność przeprowadzenia tego typu badań. Przewiduje się upowszechnianie wyników badań na specjalnie organizowanej konferencji oraz publikacje w specjalistycznych czasopismach naukowych.

Zakładane w projekcie działania są zgodne z wymogami Wspólnej Polityki Rybackiej UE, Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa zaleceniami Zielonej Księgi oraz wieloletnim planem odbudowy zasobów dorsza bałtyckiego. Dodatkowo, ze względu na prorozwojowy charakter tego projektu i duże zainteresowanie zagadnieniem selektywności narzędzi połowowych stosowanych w rybołówstwie morskim planuje się kontynuowanie tego typu badań.

Zakres realizacji i etapowanie

Realizacja projektu planowana jest w dwóch etapach, w następującym zakresie:

1. Przygotowanie worków (przygotowanie dokumentacji konstrukcji worków przez pracowników naukowo-badawczych i wytworzenie / przystosowanie przez konsorcjanta przemysłowego), jednostek rybackich, sprzętu pomiarowo-rejestrującego oraz infrastruktury symulacyjnej PM do badań.
 • opracowanie stanowisk pomiarowych na kutrze i na zapleczu lądowym (obejmujące zakupy sprzętowe),
 • opracowanie modeli hydrodynamicznych kutrów oraz koncepcji sterowania nimi w środowisku symulacyjnym mostka statku (obejmujące zakupy sprzętowe),
 • opracowanie metodologii rejestracji danych,
 • opracowanie planu połowów badawczych oraz scenariuszy badań symulacyjnych.
2. Badania w morzu na kutrach rybackich:
 • wykonanie 50 holi pomiarowych w tym 35 holowań z włokiem podwójnym (bliźniaczym) ciągniętym na trzech linach, pozwalających określić zmiany własności selektywnych badanych worków dorszowych, po wprowadzeniu innowacyjnych zmian ich konstrukcji:
 • pomiar własności geometryczno-oporowych  zestawu  trałowego,
 • pomiar pozycyjny procesu połowu / holu pomiarowego,
 • pomiar długości i masy złowionych dorszy, wykonanie krzywych selektywności badanych worków,
 • wykonanie krzywych struktury odławianej populacji,
 • bieżące porównanie wyników z badań w morzu,
 • testowanie innowacyjnych elementów zmieniających przepływ wody przez worki,
 • porównanie selektywności worków dorszowych przed i po modyfikacjach,
 • bieżące opracowywanie zebranych wyników badań,
 • analiza obszarowa wykonanych holi pomiarowych.
3. Porównanie przez pracowników naukowo badawczych wyników badań z rezultatami projektów realizowanych w latach 2007-2008 (SPO RYBY 2004-2006) oraz 2012 – 2015 (PO RYBY) i 2014-2020 (PROGRAM RYBACTWO I MORZE)
4. Konferencja promująca projekt i prezentująca wyniki badań wykonanych w ramach realizacji projektu.
5. Przygotowanie publikacji naukowych na podstawie wyników badań uzyskanych podczas realizacji operacji.
6. Archiwizacja wyników badań i ich szczegółowa analiza przed wprowadzeniem ostatecznych zmian konstrukcyjnych.
7. Przygotowanie raportów końcowych podsumowujących projekt i ich dystrybucja do zainteresowanych podmiotów (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Morski Instytut Rybacki, Okręgowe Inspektoraty Rybackie, ARiMR, Zrzeszenie Rybaków Morskich i inne organizacje rybackie).

Planowane efekty operacji

 Badania wykonane w ramach projektu powinny dać następujące efekty innowacyjne:
1. Opracowanie nowej, innowacyjnej w polskim rybołówstwie bałtyckim metody badań selektywności worków dorszowych przy zastosowaniu sytemu włoków bliźniaczych.
2. Ustalenie własności selektywnych worków dorszowych:
 • krzywe selektywności oraz L50%, L25%, L75% i SR (przedział selektywności),
 • struktura długościowa i wagowa dorszy zatrzymywanych przez badane worki dorszowe.
3. Uzyskanie struktury długościowej i wagowej próby odławianej populacji dorszy (dane z worka śledziowego).

4. Porównanie własności selektywnych worka T90 z własnościami selektywnymi trzech worków innowacyjnych:
 • UC - worek dorszowy innowacyjny (tkanina UltraCross, oczko 120mm),
 • UC + JD + JK - worek dorszowy innowacyjny UC wraz z innowacyjnymi urządzeniami zmniejszającymi prędkość przepływu wody (jeden dyfuzor brezentowy i jeden konfuzor sieciowy, oczko 120 mm).
 • UC + DD + DK - worek dorszowy innowacyjny UC wraz z innowacyjnymi urządzeniami zmniejszającymi prędkość przepływu wody (dwa dyfuzory brezentowe i dwa konfuzory sieciowe, oczko 120 mm).
5. Określenie struktury długościowej i wagowej poławianego stada dorsza, która może być wykorzystana przy szacowaniu jego zasobów.
6. Określenie wydajności władysławowskich łowisk dorszowych.
7. Określenie możliwości zastosowania innowacyjnych źródeł energii jednostek rybackich w aspekcie ekologicznym (optymalizacja procesu transportu i połowu w badaniach symulacyjnych dla łowisk władysławowskich).

WARTOŚĆ OPERACJI  1 169 269,90 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH  876 952,42 PLN
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Zespół badawczy projektu Dorsze III

Kierownik naukowy i merytoryczny
dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. PM

Skład Zespołu Badawczego:
dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. PM
dr hab. inż. Jarosław Artyszuk, prof. PM
dr inż. Krzysztof Berest
mgr inż. Grzegorz Krzemień
mgr inż. Artur Żuliński
mgr Marta Kasprowicz

Asystent kierownika projektu
mgr Małgorzata Jankowska

Konsorcjant – partner przemysłowy
Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „NECFISH” Neclowie z Synami S.J.
ul. Skandynawska 102
84-120 Władysławowo

Dane kontaktowe beneficjenta Projektu

Politechnika Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centrala +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.pm.szczecin.pl

Biuro projektu:
Politechnika Morska w Szczecinie

Wydział Nawigacyjny 
Katedra Symulacji Morskich

tel. +48 91 48 09 403
e-mail: ksm@pm.szczecin.pl

Kierownik Projektu
dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. PM
Asystent kierownika projektu
mgr Małgorzata Jankowska


KALENDARIUM
Wykaz kluczowych wydarzeń związanych z projektem Dorsze III realizowanym na Politechnice Morskiej w Szczecinie
03-05.06.2023
Badania w morzu
Wykonanie pierwszych 10 holi pomiarowych z włokiem podwójnym (bliźniaczym) na kutrze WŁA-187.

04-05.2023
Przygotowanie badań w morzu
Wykonanie pomiarów materiałoznawczych worków dorszowych przeznaczonych do badań, przygotowanie infrastruktury symulacyjnej (symulator nawigacyjno-manewrowy kutra), analiza wyników projektów Dorsze I i Dorsze II oraz ostateczne ustalenie metodyki badań.

25.04.2023
Pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Politechniki Morskiej w Szczecinie, wydał Pozwolenie nr 20/2023 na połowy organizmów morskich na polskich obszarach morskich w okresie od 1 maja 2023 do 30 listopada 2023 w celu prowadzenia badań naukowych, które będą obejmowały pobranie materiału do realizacji projektu pn: „Zastosowanie podwójnego (bliźniaczego) zestawu trałowego włoka dennego do oceny selektywności innowacyjnych worków dorszowych oraz struktury odławianej populacji dorsza bałtyckiego”. Wykonanie badań dostarczyć może wiarygodnych danych, które mogą być wykorzystane do określania opłacalności ekonomicznej połowów i precyzyjnego określenia wielkości zasobów dorsza bałtyckiego.

13.04.2023
Podpisanie umowy
Podpisano umowę o dofinansowanie Nr 00009-6520.13-OR1600003/22/23 na realizację operacji pt. „Zastosowanie podwójnego (bliźniaczego) zestawu trałowego włoka dennego do oceny selektywności innowacyjnych worków dorszowych oraz struktury odławianej populacji dorsza bałtyckiego”
 

Zdjęcia

Przygotowanie worka, projekt Dorsze III
Przygotowanie worka sieciowego, miniaturka kutra

Wydawanie włoka podwójnego, projekt Dorsze III Wydawanie włoka podwójnego, widok z rufy kutra

Wybieranie włoka podwójnego, projekt Dorsze III Wybieranie włoka podwójnego, widok z rufy kutraProjekt Dorsze III, rollup,2 023-, grafika
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę