Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Szkoła Doktorska Politechniki Morskiej w Szczecinie Strefa doktorantów

Spis treści

Plan zajęć

Rozkład zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

Indywidualny program kształcenia (IPK)

Do końca pierwszego semestru kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia Dyrektorowi SD PM indywidualnego programu kształcenia uzgodnionego z promotorem/promotorami, według obowiązującego wzoru dostępnego poniżej i na stronie internetowej SD PM w zakładce >> Formularze IPK powinien obejmować przedmioty modułu fakultatywnego dla dyscypliny, w której doktorant kontynuuje kształcenie, a także z innych dyscyplin, objętych kształceniem w SD PM.
Łączna liczba punktów ECTS musi być zgodna z wymaganą liczbą punktów określoną w Programie kształcenia w  Szkole Doktorskiej PM obowiązującym dla danego naboru. Na wniosek doktoranta, w uzgodnieniu z promotorem/ promotorami indywidualny program kształcenia może być zmieniony z trakcie procesu kształcenia za zgodą Dyrektora SD PM.

Programy kształcenia oraz karty informacyjne przedmiotów dla danego naboru dostępne są na stronie internetowej SD PM w zakładce >> Wewnętrzne akty prawne

Założenia do Indywidualnego planu badawczego (IPB)

Pierwszym etapem przygotowania IPB jest opracowanie do niego założeń. Następuje to pod koniec pierwszego semestru kształcenia. Załażenia do IPB doktorant składają do sekretariatu SD PM do zatwierdzenia przez Dyrektora SD PM. Wzór formularza znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej SD PM w zakładce >> Formularze

Indywidualny plan badawczy (IPB)

W terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia doktorant zobowiązany jest do złożenia IPB do sekretariatu SD PM. Dokument ten jest opiniowany przez Radę Szkoły Doktorskiej, a zatwierdzany przez Dyrektora SD PM. IPB należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem dostępnym poniżej i na stronie internetowej SD PM w zakładce >> Formularze. W uzgodnieniu z wyznaczonym promotorem/promotorami (w tym z promotorem pomocniczym) doktorant przygotowuje IPB, który powinien zawierać w szczególności:
  1. temat/tematykę badań wraz z uzasadnieniem jej podjęcia,
  2. pytanie, tezy lub hipotezy badawcze oraz określenie stosowanych metod badawczych,
  3. harmonogram badań ze wskazaniem mierzalnych osiągnięć pozwalających ocenić postęp pracy,
  4. określenie formy rozprawy doktorskiej,
  5. plan i harmonogram publikowania wyników badań, planowany udział w konferencjach, warsztatach itp.,
  6. harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej wraz z terminem jej złożenia.
Niedostarczenie IPB w wyznaczonym terminie lub brak jego akceptacji przez Dyrektora może skutkować skreśleniem doktorantki/doktoranta z listy doktorantów.
Po koniec każdego semestru, począwszy od semestru trzeciego, doktorant zobowiązany jest do przedstawiania pisemnego sprawozdania z realizacji IPB wyznaczonemu promotorowi lub promotorom, a po akceptacji złożenia sprawozdania do sekretariatu SD PM. Sprawozdanie z realizacji IPB należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem dostępnym poniżej i na stronie internetowej SD PM w zakładce >> Formularze Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania, realizacji, a także możliwości aktualizacji IPB określone są w obowiązującym Regulaminie SD PM, dostępnym na stronie internetowej SD PM w zakładce >> Wewnętrzne akty prawne

Seminaria naukowe doktorantów

Swoje zainteresowania oraz wyniki prac badawczych w ramach reprezentowanej dyscypliny naukowej, doktorantki/doktoranci mogą przedstawić na seminariach naukowych.
Seminaria te mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Stanowią one ważny moment, w szczególności dla doktorantów przygotowujących się do oceny śródokresowej.

Doktoranci przygotowują wraz z promotorem/promotorami oraz promotorem pomocniczym co najmniej dwa seminaria naukowe. Decyzję o ilości i dokładnych terminach seminariów naukowych podejmują doktorant z promotorem/promotorami, promotorem pomocniczym przy czym pierwsze seminarium powinno być zorganizowane do końca IV semestru, a jedno z kolejnych do końca VI semestru.

Podczas seminarium naukowego doktoranci przedstawiają w formie prezentacji dotychczasowe osiągnięcia, które stanowią podstawę do dyskusji osób uczestniczących. Uwagi i sugestie zaproponowane podczas seminarium mogą być cennymi wskazówkami do realizacji dalszych prac nad rozprawą doktorską.

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa to ocena postępów realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB). Następuje ona w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

Harmonogram oceny śródokresowej określa Dyrektor i podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca czerwca przed zakończeniem czwartego semestru.
Przed przystąpieniem do oceny śródokresowej w sekretariacie SD PM należy złożyć następujące dokumenty: Wynik oceny śródokresowej wraz z uzasadnieniem przekazywane są niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Komisji. Negatywna ocena jest podstawą do skreślenia doktorantki/doktoranta z listy doktorantów SD.

Stypendia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), każdemu doktorantowi nieposiadającemu stopnia doktora przysługuje stypendium wypłacane po rozpoczęciu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat, włączając okresy wakacyjne.

Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PM oraz warunków jego wypłaty reguluje zarządzenie nr 3/2023 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 20.01.2023 r. oraz zarządzenie nr 59/2023 Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie z dnia 13.09.2023 r.

Doktorant zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej PM (najpóźniej do 15 września roku rozpoczęcia kształcenia), do sekretariatu Szkoły Doktorskiej PM oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia 59/2023 Rektora PM oraz, o ile go dotyczą, wypełnione druki zgłoszenia do ZUS (ZZA lub ZUA).

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej PM oraz złożenie rozprawy doktorskiej

Informacje dotyczące zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz złożenia rozprawy doktorskiej znajdują się w poniższym dokumencie.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej PM w Szczecinie

Karolina Baszak doktorantka SD PM portret-miniaturkaKamil Besaraba doktorant SD PM portret-miniaturkaPiotr_Korlak_doktorant_SD_PM_portret-mniaturka
void

Sylwetka absolwentki/absolwenta

Absolwentka/absolwent Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie to osoba, która:

  • osiągnęła wszystkie zakładane przez program kształcenia efekty uczenia się odpowiadające 8 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  • zrealizowała program kształcenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Morskiej w Szczecinie,
  • posiada w dorobku co najmniej: 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub 1 monografię naukową, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
Absolwentka/absolwent Szkoły Doktorskiej PM ma szeroką wiedzę w zakresie studiowanej dyscypliny, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią, również w języku obcym. Zna metodologie badawcze, potrafi planować i przeprowadzać badania naukowe oraz potrafi je wykorzystywać w działalności naukowej poprzez:
przygotowanie i publikację artykułów naukowych,przygotowanie i prezentację referatów naukowych podczas konferencji krajowych i międzynarodowych.

Osoba, która ukończyła Szkołę Doktorską PM jest przygotowana do pełnienia roli nauczyciela akademickiego, zarówno pod kątem badawczym, jak i przygotowania do prowadzenia zajęć ze studentami. W pełni zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności w wykorzystywaniu i przekazywaniu swoich wyników badań. Ponadto, absolwentka/absolwent Szkoły Doktorskiej PM ma wiedzę na temat zdobywania środków na badania naukowe i umie ją wykorzystać w praktyce poprzez przygotowanie wniosków o dofinansowanie badań oraz rozliczania projektów badawczych. Potrafi pracować w zespole badawczym, a także inicjować tworzenie takich zespołów, w tym interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych. Absolwentka/absolwent Szkoły Doktorskiej PM ma również świadomość konieczności współpracy z otoczeniem gospodarczym lub społecznym.
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę