Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Pomoc materialna Podstawowe informacje

Stypendia i świadczenia z funduszu świadczeń

Stypendium Rektora od 300 zł do 1000 zł/m-c

Przyznawane jest studentom stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia, którzy uzyskali za rok studiów wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Wnioski należy złożyć w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego /semestru, zgodnie z organizacją roku akademickiego.

Stypendium socjalne od 50 zł do 1294 zł/m-c

Przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta/tki. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1294,40 zł netto, na osobę w rodzinie.
Wykaz wymaganych dokumentów dostępny w Regulaminie świadczeń – Załącznik nr 1

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

W szczególnie uzasadnionych przypadkach studenci mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej o 400 zł wysokości.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami od 800 zł do 1200 zł/m-c

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami mogą otrzymywać studenci z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zapomoga - do 4000 zł jednorazowo

Przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Zapomoga jest przyznawana niezależnie od innych stypendiów. Studenci mogą otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim (nie dwa razy na to samo zdarzenie losowe).

Kiedy i w jaki sposób można ubiegać się o stypendium lub zapomogę?

Stypendium i zapomoga przyznawane są na wniosek studenta/tki – złożony osobiście w pok. 153, przez operatora pocztowego lub przez ePUAP w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (kwalifikowany podpis elektroniczny).

Ukończenie studiów I lub II stopnia powoduje utratę uprawnień do pobierania pomocy materialnej na kolejnych studiach tego samego stopnia.

Z wyjątkiem stypendium Rektora, wnioski o pozostałe świadczenia można składać w okresie trwania roku akademickiego.

Stypendia z innych funduszy

Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:
art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz.U. 2019, poz. 432) (obecnie Ministra Infrastruktury).

Stypendium ministra mogą otrzymać studenci, który ma znaczące osiągniecia:
  1. naukowe (dotyczące: publikacji, projektu badawczego, konferencji, konkursu), lub
  2. artystyczne (dotyczące: dzieła artystycznego, konkursu), lub
  3. sportowe (dotyczące uzyskanego wyniku w zawodach).
Wnioski o przyznanie stypendium ministra składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w terminie do 15 października, za pośrednictwem uczelni zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 
Osoby, które chcą ubiegać się o stypendium ministra powinny zgłosić się do Działu Spraw Studenckich (pok. 153, budynek główny, ul. Wały Chrobrego 1-2) najpóźniej do 5 października.
Minister przyznaje nie więcej niż 5 stypendiów.
Wnioski o przyznanie stypendium są oceniane metodą punktową.

Stypendium Erasmusa - średnio 500 €/m-c

Studenci II, III i IV roku studiów I stopnia, I i II roku studiów II stopnia oraz doktoranci mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju wyjazdu. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do kilkunastu uczelni w całej Europie oraz do Turcji. Więcej informacji można uzyskać w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Stypendium Armatorskie

Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Stypendium oferowane jest na wybranych kierunkach oraz rocznikach. Więcej informacji o aktualnych programach stypendialnych można uzyskać w Biurze Karier PM.

Stypendium Fundacji Lechosława Bar

Stypendium naukowe Fundacji Lechosława Bar –Wsparcia Edukacji Morskiej (dalej jako Stypendium Fundacji Lechosława Bar) ma na celu wsparcie finansowe najlepszych studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Stypendium Fundacji Lechosława Bar może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen w dotychczasowym toku studiów. O Stypendium może ubiegać się student, który ukończył drugi, lub kolejny semestr stacjonarny studiów w terminie określonym przez organizację roku akademickiego.
O świadczenie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Stypendium Fundacji Lechosława Bar wypłacane będzie miesięcznie w kwocie 600,00 zł. Przyznawane jest na maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim, tj. na okres jednego semestru. Po zakończeniu semestru odbędzie się nowy nabór wniosków na kolejny semestr.
Wnioski należy składać w terminie do 8 marca 2024 w Dziale Kształcenia, pokój 108.

Nagroda Rektora PM

Nagrody przyznawane są studentom Uczelni, studiów pierwszego i drugiego stopnia, raz w roku akademickim.
Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
1) za szczególne osiągnięcia naukowe lub za szczególne zaangażowanie w działalność naukową,
2) za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub organizacyjne, a także za szczególne zaangażowanie w działalność sportową, artystyczną lub organizacyjną Uczelni. Nagrody przyznawane są na wniosek.
Wnioski o nagrody mogą składać:
1) Rektor,
2) Prorektor,
3) dziekani wydziałów,
4) Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Morskiej w Szczecinie,
5) Dyrygent Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie,
6) opiekunowie kół naukowych,
7) Samorząd Studencki (SS).
Wnioski o nagrody należy składać w Dziale Kształcenia, p. 108 do dnia 10 listopada za ubiegły rok akademicki.

 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę