Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Projektów i Innowacji Konkursy na projekty

Konkursy na projekty

Nazwa konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
FENG, Ścieżka SMART dla konsorcjów 08.03.2024 NCBR ogłosił nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na dofinansowanie innowacyjnych projektów dla konsorcjów przemysłowych lub naukowo-przemysłowych; liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo; organizacje badawcze i pozarządowe mogą pełnić wyłącznie rolę konsorcjantów; budżet konkursu to 1,335 mld zł. Nabór rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 8 marca 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie

HORYZONT EUROPA KONKURSY DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW TRANSPORTU W 2024 ROKU 18.04.2024 Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w obszarze czystych i innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich rodzajów transportu. Dokumentację projektową można składać do 18 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie

LIDER 29.03.2024 Już po raz piętnasty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyłoni młodych naukowców, którzy stając na czele własnych zespołów, poprowadzą projekty badawczo-rozwojowe w programie LIDER. Na realizację poszczególnych pomysłów można uzyskać grant w wysokości do 1,8 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie

INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 21.06.2024 III nabór wniosków rozpoczął się 17 stycznia 2024 r. i potrwa do 21 czerwca 2024 r. Nabór dotyczy Priorytetu 1: Innowacyjne społeczeństwa oraz Priorytetu 3: Społeczeństwa neutralne dla klimatu. Alokacja w naborze wynosi 40.7 mln EURO.

Ogłoszenie o konkursie

ERASMUS+ 05.03.2024 Trwa nabór wniosków na projekty edukacyjne mające na celu wzmacnianie sieci partnerstw, zwiększanie ich zdolności do wspólnego działania na poziomie ponadnarodowym w zakresie wyznaczonych priorytetów; konsorcjum musi składać się z min. 3 organizacji z 3 różnych krajów UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem; budżet projektu opiera się na wybranej kwocie ryczałtowej tj. do wyboru: 120.000 EUR, 250.000 EUR lub 400.000 EUR; czas trwania projektu: od 12 do 36 m-cy; wnioski można składać do 5 marca br.

Ogłoszenie o konkursie

INTERREG VI A 29.02.2024 Nabór dotyczy Priorytetu 3, cele szczegółowe: „Edukacja” oraz „Kultura i zrównoważona turystyka”. Oczekiwane rodzaje działań w obszarze edukacji to rozwój transgranicznych cyfrowych platform nauki i edukacji w tym zwiększanie dostępności transgranicznej do ofert edukacyjnych, umożliwianie korzystania z ofert edukacyjnych na obszarze objętym Programem niezależnie od miejsca pobytu, uzupełnienie istniejących platform cyfrowych. Budżet konkursu w obszarze Edukacja to 10 mln EURO. Nabór trwa do 29 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o konkursie

NAWA 28.02.2024 Ruszył nabór w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest podnoszenie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej; w programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej; zakres tematyczny dot. m.in.: organizacji tzw. stanowisk Welcome Centre, zakupu aplikacji, stron www, baz danych oraz systemów informatycznych przeznaczonych do współpracy z absolwentami, czy też szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w kraju i za granicą; projekty mogą trwać 12, 18 albo 24 m-ce; kwota finansowania na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100.000,00 zł, a maksymalnie 500.000,00 zł.

Ogłoszenie o konkursie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Program: Edukacja Ekologiczna 31.07.2024 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił kolejny nabór na projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w roku 2024 na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in. programy edukacyjne, kampanie edukacyjno – informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, czy też studia podyplomowe; minimalna wartość projektu to 5.000 zł; maksymalny poziom dofinansowania w formie dotacji może stanowić do 75% kosztów kwalifikowalnych; zaplanowana alokacja środków na przedmiotowy nabór to 3 mln zł; wnioski można składać do 31 lipca br. lub do wyczerpania puli środków.

Ogłoszenie o naborze

Nazwa konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa

Nazwa konkursu Deadline Opis konkursu Dokumentacja konkursowa
CHIST-ERA - NCN 15.02.2021 Nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty (w Polsce NCN)
CORE - polsko-luxemburskie projekty badawcze 21.04.2021 Trwa nabór na projekty badawcze we współpracy polsko-luxemburskiej dot. transformacji przemysłu i usług W ramach konkursu można składać wnioski obejmujące współpracę bilateralną między zespołami z Polski i Luxemburga. Projekty tematycznie muszą dot. transformacji przemysłu i usług, w tym min. autonomicznych i inteligentnych systemów i robotów na ziemi i w powietrzu. Pełna dokumentacja konkursu w języku polskim dostępna będzie wkrótce na stronach NCBR. Wnioski składane są w języku angielskim.
ERA-NET ENERDIGIT 06.05.2021 Uruchomiony został pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT na finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. Zgłaszane projekty powinny realizować następujące cele inicjatywy: Zapewnienie trwałości społecznej i spójności z cyfryzacją w innych sektorach w postępie przejścia na zieloną energię. Przyspieszenie przejścia na zieloną energię we wszystkich sektorach systemu energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw Kształtowanie nowych transnarodowych możliwości biznesowych i inwestycyjnych poprzez łączenie sektorów i rozwój nowych łańcuchów wartości w innowacyjnych i opłacalnych rozwiązaniach energetycznych, tworząc w ten sposób nowe możliwości zatrudnienia i przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego środowiskowo wzrostu finansowego Jednostki naukowe mogą wziąć udział w konkursie tylko we współpracy z przedsiębiorstwem z Polski. Projekty muszą być realizowane w międzynarodowym konsorcjum. W inicjatywie bierze udział kilkanaście państw europejskich, ale także Turcja, Indie, Maroko i Izrael Nabór trwa do 6 maja 2021.
Instrumentu Wspierania Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego 31.03.2021 Od 15 lutego do 31 marca będzie możliwość składania wniosków w ramach instrumentu RPMB na projekty w ramach współpracy, które będą poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom wzmacniającym odporność poprzez promowanie włączenia społecznego i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych w Regionie Morza Bałtyckiego w okresie kryzysu.
M.ERA-NET 2023 16.05.2023 Trwa nabór wniosków w międzynarodowym konkursie w ramach programu M-ERA.NET, w ramach którego możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Nabór projektów jest dwuetapowy, wymaga zawiązania międzynarodowego konsorcjum. Wśród wspieranych tematów znajdują się: kompozyty wysokiej jakości czy materiały funkcjonalne.
Innowacje Społeczne w Kształceniu 23.03.2021 Ogłoszony został nabór wniosków na Innowacje Społeczne w Kształceniu w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. Uzyskać można grant w wysokości ok. 60 tys zł na rozwinięcie pomysłu na innowację społeczną oraz wsparcie w procesie inkubacji rozwiązania.
Społeczna odpowiedzialność nauki - konkurs MEiN 30.04.2021 Do 30 kwietnia trwa konkurs MEiN na projekty promujące naukę i sport (pikniki, debaty, konferencje, zawody itp.). Okres realizacji projektu do 24 m-cy, budżet projektu od 20 tys. do 1 mln zł, koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich. Aplikacja przez OSF. Więcej >>>
INNOGLOBO 30.11.2021 Nowy program INNOGLOBO przeznaczony jest na finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektów międzynarodowych. Tematyka musi wpisywać się w przynajmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wnioskodawcą mogą być uczelnie, dla których poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem udziału w konkursie jest zawarcie umowy konsorcjum z partnerem zagranicznym oraz zabezpieczenie przez partnera środków na realizację projektu we własnym zakresie. Nabór wniosków trwa do 30.11.2021.
NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII 12.01.2022 Konkurs ogłoszony przez NCBR o budżecie 380 mln zł na projekty z zakresu energetyki wiatrowej na lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie konsorcja przemysłowo-naukowe, w których liderem jest firma. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i będzie trwać do 30 listopada
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-07 14.09.2021 Konkurs dot. bezpiecznego przechowywania na statkach dużych ilości amoniaku oraz paliw wodorowych. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : innowacyjna. Projekty w tym wezwaniu mają mieć charakter wdrożeniowy, nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-08 14.09.2021 Konkurs dot. umożliwienia pełnej integracji ogniw paliwowych o bardzo dużej mocy w projektowaniu statków przy wykorzystaniu rozwiązań w zakresie kogeneracji i cyklu łączonego w celu zwiększenia wydajności z wieloma paliwami. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa - Transport (CL5-2021-D5-01-09 14.09.2021 Tematyka konkursu dotyczy czystych paliw w transporcie wodnym. Konkurs ma charakter akcji wspierającej. Rezultatem mać identyfikacja i ocena dla regionów scenariuszy wprowadzania zrównoważonych alternatywnych paliw. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Aplikowanie jednoetapowe, nabór do 14 września 2021. I
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-10 14.09.2021 Konkurs dot. innowacyjnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii na statkach. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-11 14.09.2021 Konkurs dotyczy systemów ładowania akumulatorów statków o dużej mocy. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : innowacyjna. Projekty w tym wezwaniu mają mieć charakter wdrożeniowy, nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-12 14.09.2021 Konkurs dotyczy zagadnień oceny i zapobiegania wyciekom metanu z silników LNG jednostek pływających. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : innowacyjna. Projekty w tym wezwaniu mają mieć charakter wdrożeniowy, nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-13 14.09.2021 Konkurs dotyczy modeli Digital Twin (cyfrowy bliżniak) dot. ekologicznych operacje statków. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa - Transport CL5-2021-D5-01-14 14.09.2021 Konkurs dotyczy wykonania demonstratora silnika morskiego napędzanego amoniakiem Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : innowacyjna. Projekty w tym wezwaniu mają mieć charakter wdrożeniowy, nabór trwa do 14 września i jest jednoetapowy.
Horyzont Europa Transport -CL5-2022-D6-01-08 12.01.2022 Safer navigation and tackling containership fires. Tematyka konkursu dotyczy poprawy bezpieczeństwa w transporcie morskim poprzez ograniczenie liczby wypadków nawigacyjnych oraz pożarów na kontenerowcach. Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 12 stycznia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 12 mln EUR.
HORYZONT EUROPA -CL5-2022-D6-01-04, 12.01.2022 Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership) Proponowane projekty powinny rozwijać i demonstrować koncepcje zarządzania ruchem i flotą w celu osiągnięcia pożądanej integracji pojazdów CCAM z całym systemem mobilności. Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia TRL 7-8. Projekt ma spełniać założenia inteligentnych systemów transportowych CCAM (Cooperative, connected and automated mobility). Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs jest już otwarty i trwa do 12 stycznia 2022 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 10 mln EUR.
Horyzont Europa Transport -CL5-2022-D5-01-01 26.04.2022 Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership). Składane projekty mają dotyczyć wykorzystania systemów magazynowania energii elektrycznej i lepsza optymalizacja energii elektrycznej z dużych akumulatorów na statkach w pełni elektrycznych i hybrydowych. Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT) Otwarcie konkursu zaplanowane jest na 2 grudnia 2022. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 16 mln EUR.
HORYZONT EUROPA, CL5-2022-D5-01-02 26.04.2022 nnovative energy storage systems on-board vessels (ZEWT Partnership) Składane projekty mają dotyczyć innowacyjnych systemów magazynowania energii na pokładach statków. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT) Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy Otwarcie konkursu zaplanowane jest na 2 grudnia 2022. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 15 mln EUR.
HORYZONT EUROPA -CL5-2022-D5-01-03, 26.04.2022 Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) Składane projekty mają dotyczyć wykorzystanie energii odnawialnej w żegludze, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału energetyki wiatrowej. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT) Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. Otwarcie konkursu zaplanowane jest na 2 grudnia 2022. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 18 mln EUR.
HORYZONT EUROPA -CL5-2022-D5-01-04 26.04.2022 Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting (ZEWT Partnership). Składane projekty mają dotyczyć rozwiązań modernizacyjnych w jednostkach pływających, które będą prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej transportu wodnego (np. systemy redukcji emisji w silnikach głównych lub modyfikacje silnika i układu napędowego, akumulatory hybrydowe, innowacyjne systemy zarządzania energią itp.) Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT) Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia o TRL 7-8. Otwarcie konkursu zaplanowane jest na 2 grudnia 2022. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 25 mln EUR.
HORYZONT EUROPA -CL5-2022-D5-01-05 26.04.2022 Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop service. Składane projekty mają dotyczyć badań nt. transportu autonomicznego m.in. poprzez zastosowanie pętli transportowej ładunków wodnych. Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. Otwarcie konkursu zaplanowane jest na 2 grudnia 2022. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 15 mln EUR.
HORIZON-CL5-2022-D5-01-06 26.04.2022 Computational tools for shipbuilding. Składane projekty mają obejmować opracowywanie zaawansowanych, innowacyjnych narzędzi obliczeniowych dla przemysłu stoczniowego, w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora stoczniowego na świecie. Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia o TRL 7-8. Otwarcie konkursu zaplanowane jest na 2 grudnia 2022. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe i trwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w konkursie wynosi 7 mln EUR.
HORIZON-CL5-2021-D3-03-12 23.02.2022 Innovation on floating wind energy deployment optimized for deep waters and different sea basins (Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, North-east Atlantic Ocean) Tematyka konkursu dotyczy energii wiatrowej w obszarze basenów mórz: Bałtyckiego, Czarnego, Północnego, Śródziemnego oraz północno-wschodniego Atlantyku. Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia na poziomie TRL 7-8. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs jest już otwarty, nabór trwa do 23 lutego 2022 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 50 mln EUR
HORIZON- CL5-2022-D3-01-07 26.04.2022 Demonstration of innovative rotor, blades and control systems for tidal energy devices Tematyka konkursu dotyczy urządzeń wykorzystywanych do pozyskiwania energii z pływów morskich Projekt ma charakter innowacyjny, w jego wyniku mają powstać rozwiązania gotowe do wdrożenia na poziomie TRL 7-8. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs otwarty od 14 października, a nabór potrwa do 26 kwietnia 2022 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 10 mln EUR
HORYZONT EUROPA - CL5-2022-D2-01-05 06.09.2022 Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership). Tematyka konkursu dotyczy nowej generacji technologii dla wysokowydajnych i bezpiecznych systemów akumulatorowych do zastosowań mobilnych oraz w transporcie Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, w jego wyniku mają powstać wyniki na poziomie TRL 5. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs potrwa do 6 września 2022 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 15 mln EUR.
ASSIST-IoT - konkurs na małe projekty 28.02.2022 W ramach projektu Architecture for Scalable, Self-*, human-centric, Intelligent, Secure, and Tactile next generation IoT (ASSIST-IoT), finansowanego ze środków programu Horyzont 2020, organizowany jest konkurs na wykonawców, którzy mają dostarczyć rozwiązania dot. rozszerzenia i udoskonalenia funkcji i aplikacji opracowywanej w ramach projektu architektury NGIoT w trzech różnych obszarach dot.: automatyzacji portów, poprawy bezpieczeństwa pracy na placu budowy, monitorowania i diagnostyki pojazdów. W konkursie mogą wziąć udział: jednostki badawcze i uczelnie, MŚP oraz start-upy. Finansowanie jednego „miniprojektu” (pracy) wynosi do 60 000 EUR. Całkowity budżet na „miniprojekty” to 900 000 EUR, które zostanie rozdysponowane w 2 naborach. Przewiduje się, że w pierwszym naborze sfinansowanych zostanie 7 projektów. • Liderem projektu oraz organizatorem konkursu jest Politechnika w Walencji. • Data otwarcia naboru: 1 listopada 2021 • Data zamknięcia naboru: 28 lutego 2022 o 17:00 CET • Termin ogłoszenia wyników: 19 maja 2022 • Osoba do kontaktu: Ignacio Lacalle Úbeda (Universitat Politècnica de València – UPV) • E-mail: iglaub@upv.es ; info@assist-iot.eu • Telefon: +34963877000
Interreg Europa Środkowa 2021-2027 23.02.2022 Otwarto nabór w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Projekty mogą zgłaszać międzynarodowe konsorcja składające się z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów z obszaru Europy Środkowej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch), w tym uczelnie. Dofinansowane jest do 80% kosztów kwalifikowanych, tematyka wspieranych projektów dotyczyć ma wykorzystania zaawansowanych technologii, wyzwań środowiskowych, zwiększania efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej mobilności miejskiej czy transportu modalnego. Nabór projektów jest jednoetapowy i trwa do 23 lutego 2022 r
POLSKO-TURECKO WSPÓŁPRACA BADAWCZA 22.01.2022 NCBR rozpoczął nabór wniosków na projekty naukowo-badawcze we współpracy z partnerami z Turcji, obejmujące badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w następujących obszarach tematycznych: ICT, energia, środowisko. Uczelnie mogą aplikować w konsorcjach składających się z minimum jednego przedsiębiorstwa. Konkurs trwa do 22 stycznia 2022
HORYZONT EUROPA EUSPA-2021-SPACE-02-52, 16.02.2022 EGNSS applications for Safety and Crisis management, konkurs dotyczący rozwoju usług w oparciu o EGNSS na rzecz bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego. Konkurs 1 etapowy, nabór do 16 lutego 2022, jest to akcja innowacyjna, co oznacza, że wyniki projektu mają być gotowe do wdrożenia (poziom TRL 7-9).
HORYZONT EUROPA EUSPA-2021-SPACE-02-51 16.02.2022 EGNSS and Copernicus applications fostering the European Green deal, konkurs dotyczący rozwoju usług w oparciu o EGNSS na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. Konkurs 1 etapowy, nabór do 16 lutego 2022, jest to akcja innowacyjna, co oznacza, że wyniki projektu mają być gotowe do wdrożenia (poziom TRL 7-9)
HORYZONT EUROPA CL4-2022-SPACE-01-41 16.02.2022 Copernicus Marine Environment Monitoring Service evolution Konkurs 1 etapowy, nabór do 16 lutego 2022, jest to akcja badawczo-innowacyjna, co oznacza, że wyniki projektu mają być na poziomie TRL 5-6.
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 - małe projekty 26.01.2023 W ramach programu dostępne są cztery priorytety na projekty dot. błękitnego rozwoju, zrównoważonego korzystania z wody, ochrony środowiska czy innowacyjnego społeczeństwa. Aplikować można o środki na projekty realizowane w międzynarodowym konsorcjum zbudowanym z minimum 3 partnerów pochodzących z krajów uczestniczących w programie. Dofinansowanie działań ze środków UE na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. W nowym programie Baltic Sea Region wprowadzono nowość w postaci małych projektów, które charakteryzują się mniejszym budżetem (do 500 tys. Eur na konsorcjum), krótszym okresem realizacji (do 24 miesięcy) oraz uproszczoną formą rozliczania wydatków. Ponadto w małych projektach planuje się tylko 1 pakiet roboczy. W budżecie projektu można ująć koszty dot.przygotowania projektu, koszty wynagrodzeń (rozliczane wg stawki godzinowej 92 zł) oraz inne koszty (rozliczane ryczałtem - 40% wartości wynagrodzeń). Przed złożeniem właściwego wniosku obowiązuje etap konsultacji koncepcji projektu - do 5 stycznia 2023.
Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 - główne projekty 14.03.2023 W ramach programu dostępne są cztery priorytety na projekty dot. błękitnego rozwoju, zrównoważonego korzystania z wody, ochrony środowiska czy innowacyjnego społeczeństwa. Aplikować można o środki na projekty realizowane w międzynarodowym konsorcjum zbudowanym z minimum 3 partnerów pochodzących z krajów uczestniczących w programie. Dofinansowanie działań ze środków UE na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Drugim rodzajem projektów realizowanych w nowym programie Baltic Sea Region są projekty główne (core), których formuła jest podobna, do projektów realizowanych w poprzedniej edycji. Brak górnej granicy budżetu, okres realizacji do 36 miesięcy W budżecie projektu można ująć 7 kategorii kosztów: 0. koszty przygotowania projektu, 1.koszty personelu, 2.koszty biura i administracji, 3. koszty podróży i zakwaterowania - te kategorie rozliczane są w formie ryczałtu (tj. bez rachunków) oraz 4. usługi zewnętrzne, 5. wyposażenie, 6. infrastruktura i roboty (rozliczane na podstawie rzeczywistych wydatków i rachunków). Przed złożeniem właściwego wniosku obowiązuje etap konsultacji koncepcji projektu - do 14 lutego 2023.
Granty IAMU 31.05.2023 IAMU (International Association of Maritime Universities) ogłosiło nabór grantów badawczo-naukowych w dwóch konkursach: Young Academic Staff oraz All Academic Staff. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 1. Young Academic Staff (wartość grantu do 20 tys USD) Nazywa się to research proposal, ale ma formę grantu indywidualnego dla młodego naukowca, ponieważ grant dedykowany jest dla 1 osoby i to ona realizuje badania. Przy Young researcher dopuszczalna jest współpraca partnerska, ale partnerem też musi być inny młody naukowiec. 2. All Academic Staff (wartość grantu do 60 tys USD) Wymagana jest współpraca badawcza z członkami IAMU, minimum 2 instytucje (razem z koordynatorem), na etapie aplikowania wspólny budżet dla projektu Tematyka grantów to m.in.: Innowacje i odporność przemysłu morskiego, Zrównoważony transport morski oraz edukacje i szkolenia w erze globalnych zmian.
II KONKURS INNOGLOBO 30.09.2022 W ramach programu INNOGLOBO wsparcie kierowane jest dla podmiotów z Polski na nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi. Tematyka projektów musi wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Finansowane są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Dla uczelni dofinansowanie do 100%. Konkurs trwa od 1 marca od 30 września b.r.
M.ERA-NET 15.06.2022 Konkurs na międzynarodowe projekty w tematyce nowoczesnych materiałów. FInansowane będą projekty obejmujące badania naukowe oraz prace rozwojowego dot. wykorzystania innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Uczelnie mogą aplikować o środki wyłącznie w międzynarodowym konsorcjum, w którym znajduje się firma. Dofinansowanie do 100%. Nabór trwa do 15 czerwca b.r.
POLSKO-CHIŃSKI KONKURS BILATERALNY 30.06.2022 Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w celu zacieśnienia współpracy polskich i chińskich zespołów badawczych. Konkurs został ogłoszony na podstawie listu intencyjnego o współpracy w zakresie wspólnych badań i rozwoju. Wnioski powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych: ICT, energia, technologie środowiskowe, materiały.

Ogłoszenie o konkursie

POWER KONKURS „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 4.0.” 15.06.2022 MEIN opublikowało zaproszenie do składania ofert w ramach III naboru ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30.06.2023 r. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta; 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.
LIDER XIII – KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 30.06.2022 Trwa nabór projektów w programie LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Wnioski składać można od 23 maja do 30 czerwca b.r.
VIII KONKURS W RAMACH WSPÓŁPRACY BADAWCZEJ POLSKA-IZRAEL 29.06.2022 NCBR ogłosiło kolejny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Jednostki naukowe mogą wziąć udział w projekcie w konsorcjum z firmą. Nabór wniosków jest otwarty i trwa do 29 czerwca.
PROJEKTY BADAWCZE Z TAJWANEM 15.06.2022 Trwa nabór projektów w ramach X konkursu polsko-tajwańskiego, w ramach którego międzynarodowe konsorcja mogą otrzymać dofinansowanie na aplikacyjne projekty badawcze, w obszarach, m. in.: efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.
PROGRAM FULBRIGHT STEM IMPACT AWARD 2022-23 27.05.2022 Dedykowany osobom kierującym projektami badawczymi z obszarów STEM Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni laureaci konkursu będą mieli okazję zrealizować własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych. Nabór wniosków trwa do 27 maja br
HORYZONT EUROPA-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-18 16.11.2022 2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting. Tematyka konkursu to: Urządzenia i systemy oparte na materiałach 2D do magazynowania i/lub pozyskiwania energii. Nabór na projekty typu RIA (Badawczo-rozwojowe). Projekty po zakończeniu mają osiągnąć 5 TRL (gotowości technologicznej). Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs otwarty od 16 czerwca 2022, a nabór potrwa do 16 listopada 2022 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 9mln EUR
HYDROSTRATEG 14.11.2022 Trwa nabór w ramach Programu Strategicznego „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – Hydrostrateg” na projekty B+R w trzech obszarach badawczych: woda w środowisku, woda w mieście oraz żegluga śródlądowa. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie konsorcja, których minimalny skład to: jednostka naukowa i przedsiębiorca. W konkursie mogą zostać dofinansowane badania od podstawowych do prac przedwdrożeniowych. Wartość projektu od 3 do 25 mln zł, dofinansowanie dla jednostek naukowych do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych. Budżet programu wynosi 800 mln zł. Nabór trwa od 18 lipca do 31 października 2022.
INTERREG - POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027 15.02.2023 Konkurs obejmuje swoim zakresem działania związane z rozwojem gospodarczym, środowiskowym, społecznym, przyrodniczym, dziedzictwem kulturowym i współpracą różnych podmiotów na tym obszarze. Nabór dotyczy projektów "regular" i jest otwarty w ramach wszystkich priorytetów tematycznych. Dofinansowanie do 80% kosztów projektu.

Ogłoszenie o naborze

Seed Money - IV nabór 21.11.2022 Trwa nabór na projekty zalążkowe (Seed Money). W ramach konkursu można otrzymać środki finansowe z przeznaczeniem na przygotowanie właściwego projektu na „duży” konkurs w programie Bałtyk Południowy. Efektem projektu ma być „project concept paper” (dofinansowanie do 25 000 EUR) oraz warsztaty transgraniczne (on site budżet do 15 000 EUR, on line do 7000 EUR). Projekty musza dotyczyć priorytetów ustalonych dla programu Bałtyk Południowy 2014-2020. Nabór trwa do 21 listopada 2022.

Informacje o konkursie

ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03) 15.11.2022 Trwa nabór na nowy typ projektów - ERA Talents. Są to projekty skierowane do krajów słabszych UE (Widening), w tym do Polski. Głównym celem jest międzysektorowa oraz międzynarodowa wymiana pracowników w celu poszerzenia umiejętności oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Wsparcie skierowane jest do konsorcjów: min. 3 uczestników z 3 różnych krajów UE bądź stowarzyszonych (min. 2 kraje widening). Koordynatorem projektu musi być podmiot z kraju widening. Działania ERA Talents muszą angażować organizacje z sektora akademickiego i pozaakademickiego. Projekt może trwać do 4 lat. Alokacja środków w naborze wynosi 24 mln EUR. Wkład UE na projekt: od 1 do 3 mln EUR. Dofinansowanie stanowi 100% (plus 25% narzuty). Partnerzy konsorcjum wnoszą bezpośredni wkład we wdrażanie wspólnej metodologii szkoleń i mobilności poprzez oddelegowanie (secondments) oraz goszczenie uprawnionych członków personelu. Nie można oddelegować doktorantów oraz osób zatrudnionych krócej niż 6 m-cy przed rozpoczęciem secondmentu.

Ogłoszenie o konkursie

Program Priorytetowy WFOŚiGW "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" 15.10.2022 Trwa nabór wniosków organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nabór obejmuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w latach 2022-2025, w tym m.in. programy edukacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, seminaria, konferencje oraz infrastrukturę służącą edukacji ekologicznej. Wnioski należy składać w jednej z kategorii tematycznej: efektywność energetyczna OZE, niskoemisyjny transport, przeciwdziałanie emisjom oraz zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna. Dofinansowanie dla uczelni w wysokości do 90% kosztów kwalifikowalnych. Max. kwota dotacji to: 150.000 zł. Budżet na realizację programu wynosi: 3 mln zł. Nabór trwa do 15 października 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

HORIZON-CL5-2022-D3-03-02 10.01.2023 Best international practice for scaling up sustainable biofuels. Tematyka konkursu dotyczy opracowania najlepszych praktyk i koncepcji mających na celu przyspieszenie rozwoju i wykorzystania biopaliw na całym świecie. Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, w jego wyniku mają powstać wyniki na poziomie TRL 4-5. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs potrwa do 10 stycznia 2023 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 9 mln EUR.

Ogłoszenie o konkursie

HORIZON-CL5-2022-D3-03-04 10.01.2023 Integrated wind farm control. Tematyka konkursu dotyczy opracowania cyfrowych innowacji w zakresie sterowania farmami wiatrowymi w celu zapewnienia bardziej stabilnej, odpornej, bezpiecznej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu cyberbiezpieczeństwa. Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, w jego wyniku mają powstać wyniki na poziomie TRL 5. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs potrwa do 10 stycznia 2023 roku. Alokacja w wezwaniu wynosi 18 mln EUR.

Ogłoszenie o konkursie

Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe 04.11.2022 Trwa nabór projektów B+R z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych, których celem projektów ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs kierowany jest przede wszystkich dla firm (lider projektu), uczelnia może być partnerem w konsorcjum lub podwykonawcą prac B+R. Nabór trwa do 4.11.2022.

Ogłoszenie o konkursie

HORIZON-CL3-2022-BM-01-01 23.11.2022 Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea harbours – dot. poprawy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej i transportu morskiego, w tym portów morskich i dróg dojazdowych poprzez opracowanie rozwiązań umożliwiających wykrywanie i identyfikowanie anomalii pod powierzchnią wody i/lub automatyczną ocenę dla statku przy wejściu do portu i/lub molo. Projekty powinny demonstrować, testować i walidować rozwiązania działające od wykrycia do minimalizacji zagrożeń pod powierzchnią wody. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe; konkurs potrwa do 23 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

HORIZON-CL3-2022-BM-01-04 23.11.2022 Open Topic – w ramach konkursu można przedstawić propozycje badań w obszarach, które nie zostały dotychczas ujęte, zarówno w Call Border Management 2021, jak i Call Border Management 2022, m.in. dot. poprawy bezpieczeństwa granic lądowych i powietrznych UE, a także granic morskich i środowiska morskiego, infrastruktury i działań, przed wypadkami, klęskami żywiołowymi i wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, takimi jak nielegalny handel, piractwo i potencjalne ataki terrorystyczne, zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe; konkurs potrwa do 23 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności 15.12.2022 Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Nabór skierowany do podmiotów branżowych o ogólnopolskim zasięgu działania, spółek skarbu państwa lub przedsiębiorstw państwowych oraz organów prowadzących centra kształcenia zawodowego lub CKZ. Partnerstwo powyższych podmiotów jest obowiązkowe. Dofinansowanie obejmuje m.in. działania inwestycyjne (np. remont, rozbudowa obiektu), zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników centrum. Wnioski można składać do 15.12.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 15.11.2022 Konkurs na dofinansowanie inicjatyw w zakresie Zielonej Transformacji w ramach współpracy Polsko - Norweskiej. Nabór adresowany do osób prawnych, publicznych lub prywatnych, komercyjnych lub niekomercyjnych oraz organizacji pozarządowych. Dotyczy obszarów związanych z m.in. energią odnawialną i innymi formami czystych rozwiązań energetycznych, transportu bezemisyjnego, w tym zielonej żeglugi. Partnerstwo między podmiotami polskimi i norweskimi jest obowiązkowe. Nabór wniosków trwa do 15.11.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie

Granty na granty - promocja jakości IV nabór ciągły Konkurs ministerialny. Środki m.in. na refundację kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie i rozpoznanie jego tematyki. Nabór w trybie ciągłym dla koordynatorów projektu i koordynatorów pakietów pracy, których wniosek otrzymał wymaganą liczbę punktów w naborach konkursowych programu Horyzont Europa. Wniosek należy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE
Horyzont Europa - przestrzeń kosmiczna 02.03.2023 Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) prowadzi nabór wniosków w obszarze Przestrzeń kosmiczna w ramach programu Horyzont Europa w 6 tematach min.dot. zastosowania EGNSS w transporcie morskim. Do rozdysponowania 48,1 mln euro. Nabór trwa do 2 marca 2023 r.

Informacje o obszarach tematycznych

Informacje o konkursie

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane Nabór ciągły Program polega na dofinansowaniu (do 90%) ze środków Ministerstwa wkładu własnego jaki uczelnia musi wnieść do międzynarodowego projektu badawczego (np. programu Interreg).

Informacja o naborze

CINEA 31.01.2023 „Niebieskie kariery na rzecz zrównoważonej gospodarki” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMR). Konkurs ma na celu wspieranie innowacyjnych projektów współpracy, skupiających branżę niebieskiej gospodarki oraz morskie instytucje edukacyjne/akademickie i/lub dostawców szkoleń zawodowych na wszystkich poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym, ponadnarodowym) oraz inne zainteresowane strony. Budżet konkursu wynosi 7,5 mln EURO, wysokość dofinansowania projektu do 80%. Termin składania wniosków 31.01.2023 r.

Informacje o konkursie

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-56 02.03.2023 Projektowanie kosmicznych aplikacji Downstram z międzynarodowymi partnerami.Działania projektowe powinny koncentrować się na rozwoju technicznym aplikacji/rozwiązań kosmicznych UE, rozpowszechnianiu, podnoszeniu świadomości, a także stwarzać możliwości tworzenia zorientowanych na biznes partnerstw przemysłu europejskiego z partnerami międzynarodowymi. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs potrwa do 02 marca 2023 r.

Ogłoszenie o naborze

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-51 02.03.2023 EGNSS APPLICATIONS FOR SMART MOBILITY.Wnioski można składać w dowolnym obszarze dotyczącym transportu w tym transportu morskiego np. w zakresie rozwiązań EGNSS zmniejszające emisje w żegludze i zwiększające efektywność operacji i bezpieczeństwo. Aplikowanie w konkursie jest jednoetapowe, konkurs potrwa do 02 marca 2023 r.

Ogłoszenie o naborze

Erasmus+, Akcja 2 16.02.2023 Konkurs na poziomie centralnym adresowany do sektora szkolnictwa wyższego na projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach miedzy organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego. Działania podejmowane w ramach projektów mają przynosić korzyści uprawnionym państwom trzecim niestowarzyszonym z Programem oraz ich instytucjom i systemom szkolnictwa wyższego. Typy projektów: projekty krajowe (obejmujące instytucje jedynie z jednego kraju trzeciego niestowarzyszonego z Programem), projekty wielonarodowe w obrębie jednego regionu (obejmujące HEIs z kilku państw trzecich niestowarzyszonych z tego samego regionu) oraz projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region. Projekty można realizować w ramach 3 aspektów tematycznych do wyboru: Ścieżka 1: Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym, Ścieżka 2: Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym lub Ścieżka 3: Projekty dotyczące reform strukturalnych, w tym wzmocnienie kształcenia w środowisku cyfrowym na potrzeby Ukrainy. Przewidziane dofinansowanie w ramach naboru do 90% w formie ryczałtu. W przypadku Ścieżki 1 - od 200.000 - 400.000 euro, Ścieżka 2 - 400.000 - 800.000 euro, Ścieżka 3 - 800.000 - 1.000.000 euro. Wnioski składa się do 16 lutego 2023 r do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Ogłoszenie o naborze - Ścieżka 1

Ogłoszenie o naborze - Ścieżka 2

Ogłoszenie o naborze - Ścieżka 3

Erasmus+, Akcja Erasmus Mundus Design Measures 16.02.2023 Wsparcie na przygotowanie wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem. Można otrzymać krótkoterminowe (15 miesięcy) dofinansowanie w formie ryczałtu w kwocie 55.000 euro/projekt. Organizacje uczestniczące: instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub kwalifikowalnym państwem trzecim niestowarzyszonym z Programu. Alokacja w ramach naboru: 3 mln euro. Wnioski składa się do 16 lutego 2023 r do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Ogłoszenie o naborze

INFOSTRATEG 06.06.2023 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty konkurs w strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne INFOSTRATEG”. Zakres tematyczny konkursu obejmuje automatyczną detekcję obiektów topograficznych. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów instytucja planuje przeznaczyć 13 milionów złotych. Piąty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Ogłoszenie o naborze

LIDER 08.05.2023 Swoboda w realizacji ambitnego projektu naukowego zarówno od strony tematyki badawczej, jak i zarządzania – za to m.in. młodzi naukowcy od lat cenią popularny program LIDER, który realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Właśnie rusza 14. edycja przedsięwzięcia, którego budżet wynosi 80 mln zł. Nabór będzie trwał od 17 lutego do 8 maja 2023 r.

Ogłoszenie o naborze

NEON II 31.03.2023 Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno - petrochemicznego.

Ogłoszenie o naborze

EIT HEI INITIATIVE 28.02.2023 HEI Initiative jest nową inicjatywą mająca na celu zwiększenie potencjału przedsiębiorczości i innowacyjności europejskiego sektora szkolnictwa wyższego. Tematyka konkursu dotyczy budowania zdolności i szkolenia talentów w dziedzinach zaawansowanych technologii. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o naborze

Horyzont Europa 28.03.2023 28 marca 2023 r. upływa termin składania wniosków w konkursie w obszarze technologii kosmicznych w ramach klastra 4 programu Horyzont Europa - Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna na 2023 r. Budżet konkursu wynosi 137,50 mln EURO.

Ogłoszenia o konkursach

Erasmus+, Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego 22.03.2023 Nabór w ramach Partnerstw współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe dotyczy projektów edukacyjnych ściśle powiązanych z priorytetami programu, które wspierają umiędzynarodowienie poprzez współpracę z uczelniami i innymi instytucjami z różnych krajów. Wnioskodawcą może być dowolna organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym (warunek: min. 3 organizacje z 3 różnych krajów). To samo konsorcjum może złożyć tylko jeden wniosek do jednej Narodowej Agencji w tym samym konkursie. Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. Budżet projektu opiera się na jednej wybranej kwocie ryczałtowej obejmującej wszystkie działania w projekcie tj. do wyboru: 120.000 EUR, 250.000 EUR lub 400.000 EUR. Działania, które można sfinansować z budżetu projektu: zarządzanie projektem, działania edukacyjne i szkoleniowe, spotkania i wydarzenia, rezultaty projektu, działania upowszechniające. Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 12:00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Informacje o konkursie

XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT - WYNALAZCA 25.01.2023 Studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów stali się twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, mogą zgłosić się do konkursu Student-Wynalazca. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2023 r. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz uzyskała wsparcie finansowe z programu Społeczna odpowiedzialność nauki.

Ogłoszenie o konkursie

HORYZONT EUROPA HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-5 28.03.2023 Understanding and reducing bycatch of protected species. Konkurs dotyczy poprawy monitorowania i oceny wpływu przyłowów różnymi narzędziami połowowymi na gatunki chronione i wrażliwe, w tym na obszarach chronionych, zdefiniowania i wdrożenia skutecznych narzędzi łagodzenia i zarządzania, opartych na aktualnej wiedzy i rozwiązaniach (eliminacja bądź redukcja przyłowów). Projekty powinny oddziaływać na jedno lub większą liczbę europejskich mórz regionalnych i/lub na inne obszary morskie, na których działa flota UE. Typ akcji : badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 28 marca 2023 r. i jest jednoetapowy.

Ogłoszenie o konkursie

HORYZONT EUROPA HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-2 28.03.2023 Impact of light and noise pollution on biodiversity. Konkurs dotyczy potrzeby lepszego zrozumienia ogólnego wpływu światła i hałasu, jako źródeł zanieczyszczeń, które budzą nowe obawy, na różnorodność biologiczną, w szczególności wpływu na stan ochrony gatunków i siedlisk, wchodzących w grę mechanizmów oraz sposobów monitorowania i łagodzenia negatywnych skutków. Typ akcji : badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 28 marca 2023 r. i jest jednoetapowy.

Ogłoszenie o naborze

HORYZONT EUROPA HORIZON-CL5-2023-D5-01-11 20.04.2023 Developing the next generation of power conversion technologies for sustainable alternative carbon neutral fuels in waterborne applications (ZEWT Partnership). Konkurs dotyczy opracowania technologii konwersji energii/mocy. Temat dotyczy wszystkich potencjalnie zrównoważonych dla klimatu paliw neutralnych i wszystkich technologii konwersji energii, w tym między innymi silników spalinowych, turbin i ogniw paliwowych. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 20 kwietnia 2023 r. i jest jednoetapowy.

Ogłoszenie o konkursie

HORIZON-CL5-2023-D5-01-12 20.04.2023 Demonstrations to accelerate the switch to safe use of new sustainable climate neutral fuels in waterborne transport (ZEWT Partnership). Konkurs dotyczy demonstracji zrównoważonego, neutralnego dla klimatu układu paliwowego, w tym dystrybucji paliwa, magazynowania paliw, konwersji mocy i ewentualnych postępowań z pozostałościami, w realistycznym środowisku operacyjnym na pokładzie. Temat ma wdrażać założenia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zeroemisyjnego Transportu Wodnego (ZEWT). Typ akcji : innowacyjna. Projekty w tym wezwaniu mają mieć charakter wdrożeniowy, nabór trwa do 20 kwietnia 2023 r. i jest jednoetapowy.

Ogłoszenie o konkursie

HORYZONT EUROPA HORIZON-CL5-2023-D5-01-16 20.04.2023 Developing small, flexible, zero-emission and automated vessels to support shifting cargo from road to sustainable Waterborne Transport. Konkurs dotyczy opracowania i weryfikacji koncepcji małego zautomatyzowanego statku o zerowej emisji, który może wspierać przenoszenie ładunku z dróg na wodę. Koncepcja powinna uwzględniać rodzaje ładunków i warunki żeglugi (np. małe drogi wodne, mosty, śluzy oraz płytkie wody przybrzeżne i ujścia rzek). Typ akcji: badawczo-innowacyjna. Nabór trwa do 20 kwietnia 2023 r. i jest jednoetapowy.

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 31.07.2023 Fundusz ogłosił nabór ciągły na projekty/zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w roku 2023 na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.: programy edukacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, budowę, modernizację lub doposażanie ośrodków edukacji ekologicznej, izb i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej. Dofinansowanie: dla projektów inwestycyjnych: do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania; projekty nieinwestycyjne: do 75% kosztów. Minimalna wartość projektu to 5.000 zł. Alokacja środków na rok 2023 – 2 mln zł.

Informacje o konkursie

Interreg Europa Środkowa 17.05.2023 Drugi nabór wniosków Interreg Europa Środkowa rozpoczął się w dniu 22 marca 2023 r. i potrwa do 17 maja 2023 r. W drugim naborze wniosków projektowych zaproszono organizacje z całej Europy Środkowej do zgłaszania pomysłów na współpracę ponadnarodową we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych. Budżet wyniesie około 60 mln euro z EFRR. Zalecana wielkość partnerstwa to 5-12 organizacji, a rekomendowany czas trwania projektu do 30 miesięcy i budżet od 1,2 do 1,9 mln euro EFRR (plus wkład własny).

Ogłoszenie o naborze

VI Konkurs INFOSTRATEG 09.06.2023 VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne dotyczy projektów wspierających rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VI konkurs obejmuje trzy tematy: T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych. T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin. T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich. Nabór trwa od 7 kwietnia do 9 czerwca. Wnioski można składać indywidualnie lub w ramach konsorcjum.

Ogłoszenie o naborze

Kształcenie dla branż 10.07.2023 Konkurs na projekty, które swoim zakresem obejmują realizację działań na kierunkach studiów kształcących na potrzeby wybranych branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, tj. energetyka odnawialna, rolnictwo i przemysł spożywczy, przemysł lotniczo -kosmiczny, transport. Działania te mają na celu dostosowanie oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego (uczelni) do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Ogłoszenie o naborze

Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę 17.07.2023 Celem naboru konkurencyjnego jest wybór projektów, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę na uczelni, a także kompetencji lub kwalifikacji doktorantów.

Ogłoszenie o naborze

Erasmus+, Partnerstwa współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego (KA220-HED) 04.10.2023 Konkurs na projekty edukacyjne ściśle powiązane z priorytetami, wspierające umiędzynarodowienie poprzez współpracę z uczelniami i innymi instytucjami z różnych krajów. Wnioskodawcą może być dowolna organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem. Konsorcjum partnerskie musi się składać z min. 3 organizacji z 3 różnych krajów UE i/lub krajów trzecich stowarzyszonych z programem. Czas trwania projektu: od 12 do 36 m-cy – określany na podstawie celów i planu działania. Budżet projektu oparty na wybranej kwocie ryczałtowej: 120.000 EUR, 250.000 EUR lub 400.000 EUR. Działania, które można sfinansować z budżetu projektu: zarządzanie projektem, działania edukacyjne i szkoleniowe, spotkania i wydarzenia, rezultaty projektu, działania upowszechniające. To samo konsorcjum może złożyć tylko jeden wniosek i do jednej Narodowej Agencji w tym samym konkursie.

Ogłoszenie o naborze

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę