Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Polityka Prywatności RODO

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Politechnice Morskiej w Szczecinie jest Politechnika Morska w Szczecinie, zwana dalej „PM”, z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400,pm@pm.szczecin.pl

Politechnika Morska w Szczecinie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych się poprzez:

 • e-mail: iod@pm.szczecin.pl
 • na adres: Politechnika Morska w Szczecinie Inspektor Ochrony Danych ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez PM to między innymi:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane adresowe,
 • dane o wykształceniu,
 • dane kadrowe,
 • dane kontaktowe,
 • wizerunek.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez PM występują także szczególne kategorie danych o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Politechnika Morska w Szczecinie przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody):
 • monitorowania karier zawodowych absolwentów,
 • udostępniania danych na wniosek osób trzecich np. potencjalnego pracodawcy, w celu weryfikacji wykształcenia,
 • przyjęcia kandydatów do pracy (podanie danych w zakresie fakultatywnym);
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy, podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy):
 • rekrutacji kandydatów do pracy,
 • zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych,
 • zameldowania w Hotelu Asystenckim, Domu Pracy Twórczej w Świnoujściu i Studenckim Domu Marynarza PM;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego):
 • przyjęcia kandydatów na studia,
 • realizacji procesu kształcenia,
 • przyznawania stypendiów,
 • zatrudnienia pracowników,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenia spraw bytowo-socjalnych studentów i pracowników,
 • obsługi systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora):
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Przykład:

Niektóre przepisy prawa, na podstawie których PM może przetwarzać dane osobowe: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeks pracy, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa Prawo zamówień publicznych.

Przekazywanie danych innym odbiorcom

Odbiorcami danych są m.in.: podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzają dane w imieniu PM, m.in.: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, potencjalni pracodawcy na podstawie zgody absolwenta.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza EOG (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Gdyby jednak taki transfer miał się odbyć, to tylko w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo Unii Europejskiej. O planowanym transferze zostaną Państwo poinformowani.

Okres przechowywania danych

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda, wówczas dane przetwarzane są do czasu odwołania tej zgody. Po odwołaniu zgody, dane mogą być przetwarzane przez okres odpowiadający ewentualnemu terminowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić PM,
 • wykonanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 • wypełnienie obowiązku prawnego lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, to termin przetwarzania danych określają konkretne przepisy.

Przykład:

Teczkę akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
Dokumentację pracowniczą przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania (art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).
Dane osób fizycznych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – 4 lata od dnia zakończenia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, chyba, że czas trwania umowy przekracza 4 lata (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp).

Zgoda
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo, w dowolnym momencie wycofać taką zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych, m.in. w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu zwarcia umowy jest wymagane przez PM, brak podania danych będzie skutkował brakiem realizacji działań. Podanie danych oznaczonych jako fakultatywne jest dobrowolne.

Pouczenie o prawach
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Prawo do skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Inspektor Ochrony Danych

Na Politechnice Morskiej w Szczecinie funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Elżbieta Wojniłko. Osobą zastępującą jest Pani Marta Tarocińska.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych

Politechnika Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
lub
iod@pm.szczecin.pl

Polityka plików „cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: Politechnika Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce ?
  1. Przeglądarka Opera
  2. Przeglądarka Firefox
  3. Przeglądarka Chrome
  4. Przeglądarka Internet Explorer
  5. Przeglądarka Safari
Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę