Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Politechniki Morskiej w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej
pm.szczecin.pl zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Status pod względem zgodności:

Serwis internetowy jest w pełni zgodny ze standardem WCAG 2.1 oraz
wytycznymi dostępności treści dla osób niepełnosprawnych. Tym samym
strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.
Wyposażony jest w następujące mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści:

  • możliwość zmiany kontrastu
  • możliwość włączenia trybu ciemnego
  • możliwość wyłączenia animacji
  • Politechnika Morska w Szczecinie dokłada starań, aby na bieżąco niwelować stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest administrator strony internetowej dostepnosc@pm.szczecin.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować
żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest
możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez stronę https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności architektonicznej opisany na stronie BIP Politechniki Morskiej w Szczecinie
pod adresem: 
https://bip.pm.szczecin.pl/deklaracjadostepnosci


Politechnika Morska w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę